IT Geluid Communicatie Kabels Licht Sets Rigging Special FX Video Conference Diversen Decor & Stage

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rent Around
                      
ALGEMEEN
 
Artikel 1; Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Rent Around: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rent Around gevestigd aan de Brinklaan 34A te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62925164;
  2. gebruiker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Rent Around;
  3. diensten: de online diensten die Rent Around via de website aan de gebruiker levert;
  4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rent Around en de gebruiker tot het gebruik van de website;
  5. website: de website www.rentaround.nl die door Rent Around wordt beheerd;
  6. verhuurder: de gebruiker die apparatuur via de website te huur aanbiedt;
  7. huurder: de gebruiker die apparatuur wenst te huren en/of die via de website een huurovereenkomst met de verhuurder aangaat;
  8. advertentie: de advertentie op de website van de verhuurder met daarin de apparatuur die hij te huur aanbiedt;
  9. huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
 
Artikel 2; Algemeen
 • 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rent Around en de gebruiker.
 • 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • 2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Rent Around het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • 2.4 Rent Around heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker wordt waar mogelijk ten minste één maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden.
 
Artikel 3; Fair use
 • 3. Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
 
Artikel 4; Blokkering bij misbruik
 • 4. Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft Rent Around het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van Rent Around te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Rent Around.
 
Artikel 5; Diensten
 • 5.1 De diensten die Rent Around levert staan duidelijk op de website vermeld. Rent Around kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen op de website. Rent Around zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren
 • 5.2 Voor de diensten is Rent Around afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Rent Around is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
 • 5.3 Rent Around is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 • 5.4 Rent Around kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.
 
Artikel 6; Account
 • 6.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker een account aan te maken op de website.
 • 6.2 Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • 6.3 Nadat het account is aangemaakt, stuurt Rent Around de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging.
 • 6.4 De gebruiker verbindt zich ertoe bij het aanmaken van een account zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
 • 6.5 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 6.6 De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 • 6.7 Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 • 6.8 De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Rent Around door te geven.
 • 6.9 Rent Around geeft de gebruiker zonder daarvoor kosten in rekening te brengen een Mollie account.  Gebruiker is verplicht dit account te activeren en te completeren totdat Mollie zijn account met succes heeft geverifieerd.
 • 6.10 Gebruiker geeft Rent Around toestemming zijn door Mollie geverifieerde account te integreren in zijn Rent Around account. Ofwel de gebruiker geeft Rent Aroudn toestemming de applicatie ‘RentAround’ te installeren in zijn Mollie account.
 • 6.11 Gebruiker geeft Rent Around toestemming om inzage te krijgen in betalingen welke zijn geschieden via het Mollie account.
 • 6.13 Gebruiker geeft Rent Around toestemming inzage te krijgen in profielen aangemaakt binnen het Mollie account.
 • 6.14 Gebruiker geeft Rent Around toestemming nieuwe betalingen aan te maken uit naam van de gebruiker vanuit het Mollie account.
 • 6.15 Gebruiker geeft Rent Around toestemming voor onbepaalde tijd permissie voor betalingen op te vragen bij Mollie uit naam van de gebruiker. Startende vanaf het moment dat de applicatie RentAround is geïnstalleerd in het Mollie account.
 • 6.16 Gebruiker kan ten aller tijde de applicatie RentAround beheren in zijn Mollie Dashboard.
 • 6.17 De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen via zijn account. Rent Around heeft het recht de beëindiging te weigeren indien de gebruiker nog niet al zijn verplichtingen is nagekomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst. Het door de verhuurder beëindigen van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van de eenmalige fee zoals omschreven in artikel 22.1.
 • 6.18 Het account van de gebruiker wordt openbaar gemaakt op de site van Rent Around, bedrijfsgegevens, waaronder contactgegevens worden getoond aan de door de gebruiker te selecteren doelgroep.
 • 6.19 Gebruiker verleent Rent Around toestemming een directe verwijzing te plaatsen op de bedrijven pagina naar het account van de verhuurder op het platform. Rent Around zal daarbij de bedrijfsnaam vermelden en de plaatsnaam waar de verhuurder zich bevind. 
 • 6.20 Gebruiker verleent Rent Around toestemming zijn account op Rent Around te promoten via sociale media kanalen te selecteren door Rent Around.
 • 6.21 Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Rent Around handelt of de huurovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Rent Around daardoor lijdt en is Rent Around gerechtigd het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
 
Artikel 7; Huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder
 • 7. De website is zo ingericht dat de huurder een huurovereenkomst rechtstreeks met de verhuurder aangaat. Rent Around stelt aan de verhuurder en de huurder slechts de website en een betaalsysteem ter beschikking met als doel een huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder tot stand te laten komen en om de betalingen voor de verhuurder is incasseren.
 
Artikel 8; Intellectuele eigendomsrechten
 • 8. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Rent Around aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Rent Around of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.
 
Artikel 9; Klantenservice
 • 9.1 Klachten of vragen over de diensten kunnen worden gemeld bij de klantenservice van Rent Around. De klantenservice van Rent Around is op de volgende wijzen bereikbaar:
 1. telefonisch: 055-3125450
 2. via de e-mail: support@rentaround.nl
 • 9.2 Klachten worden door Rent Around binnen dertig dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van dertig dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 
Artikel 10; Aansprakelijkheid en verjaring
 • 10.1 Rent Around kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten en voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
 • 10.2 Rent Around kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
 • 10.3 Rent Around garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Rent Around is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
 • 10.4 Rent Around kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient hij Rent Around daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • 10.5 Rent Around is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.
 • 10.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Rent Around vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Rent Around kan aanwenden.
Artikel 11; Overmacht
 • 11. Rent Around is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Rent Around geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 
Artikel 12; Beveiliging
 • 12. Rent Around spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Rent Around aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rent Around.
 
Artikel 13; Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • 13.1 Op alle diensten die Rent Around levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Rent Around is Nederlands recht van toepassing
 • 13.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en Rent Around zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Rent Around is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft één maand de tijd nadat Rent Around zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HUURDERS
 
Artikel 14; Aanbod
 • 14.1 Alle op de website vermelde huurprijzen zijn exclusief btw.
 • 14.2 Huurprijzen kunnen van tijd tot tijd door de verhuurder(s) worden aangepast.
 • 14.3 De vermelde huurprijzen zijn exclusief transportkosten. De huurder dient het gehuurde apparaat zelf bij de verhuurder op te halen en na de beëindiging van de huurovereenkomst zelf te retourneren, tenzij de huurder en de verhuurder uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 14.4 De apparatuur wordt te huur aangeboden door  de verhuurder en niet door Rent Around. Rent Around is niet de eigenaar van de apparatuur die op de website te huur wordt aangeboden.
 
Artikel 15; Huurovereenkomst
 • 15.1 Nadat de huurovereenkomst via de website tot stand is gekomen, wordt via de e-mail een bevestiging gestuurd
 • 15.2 De huurder is verplicht de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de verhuurder volledig en correct na te komen en de eventueel van toepassing zijnde huurvoorwaarden van de verhuurder na te leven.
 
Artikel 16; Betaling
 • 16.1 De betaling van de huurprijs loopt via Rent Around. De huurder gaat middels de website een betaal-overeenkomst aan met Rent Around en niet met de verhuurder. Rent Around ontvangt namens de verhuurder de bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is. Na ontvangst van de betaling door Rent Around, wordt de huurprijs (minus de commissie) door Rent Around middels een betaalopdracht aan de verhuurder overgemaakt. 
 • 16.2 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
  1. via iDEAL;
  2. via een creditcard (Maestro, Visa en Mastercard).
 • 16.3 De kosten voor betaling via een creditcard worden aan de huurder in rekening gebracht.
 • 16.4 De verhuurder stuurt de factuur voor de huurprijs naar de huurder.
 • 16.5 Wordt de huurovereenkomst ontbonden en/of heeft de huurder om enige andere reden recht op restitutie van (een deel van) de betaalde huurprijs, dan dient de huurder de verhuurder hierop aan te spreken en niet Rent Around.
 • 16.6 Indien de huurder vragen en/of klachten heeft i.v.m. de betaal-overeenkomst die hij met Rent Around is aangegaan, dan dient de huurder contact op te nemen met de klantenservice van Rent Around.
 
Artikel 17; Positie van Rent Around
 • 17.1 Rent Around is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of foto’s opgenomen in de advertentie die afkomstig zijn van de verhuurder of Rent Around. Indien de omschrijving van de apparatuur in de advertentie niet overeenkomt met de apparatuur die de verhuurder werkelijk verhuurt, dan is Rent Around hiervoor niet aansprakelijk en dient de huurder de verhuurder hierop aan te spreken. Indien de huurder er zeker van wil zijn dat informatie over de te huur aangeboden apparatuur correct en volledig is, dan dient de huurder contact op te nemen met de betreffende verhuurder.
 • 17.2 Bij de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder gelden de eventueel aanwezige huurvoorwaarden van de verhuurder. Deze algemene voorwaarden van Rent Around maken geen onderdeel uit van de huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
 • 17.3 Indien de verhuurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, dan is dat een zaak tussen de huurder en de verhuurder.
 • 17.4 Rent Around is op geen enkele wijze jegens de huurder verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van de verhuurder. Indien de verhuurder de huurovereenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met het huurrecht, dan dient de huurder de verhuurder daarvoor aansprakelijk te stellen.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERHUURDERS
 
Artikel 18; Aanbod
 • 18.1 Rent Around is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.
 • 18.2 Alle vermelde prijzen en tarieven voor de diensten van Rent Around zijn exclusief btw.
 
Artikel 19; Plaatsen van een advertentie
 • 19.1 De verhuurder is gehouden de te huur aangeboden apparatuur naar waarheid te omschrijven. De informatie die hij in de advertentie plaatst, dient correct en niet misleidend te zijn.
 • 19.2 De verhuurder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra zijn gegevens wijzigen of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
 • 19.3 Indien de verhuurder een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals huurders, in het geding komen, dan kan Rent Around het account van de verhuurder blokkeren en de advertenties van de website verwijderen.
 
Artikel 20; Verplichtingen van de verhuurder
 • 20.1 De verhuurder verklaart bevoegd te zijn de apparatuur te huur aan te bieden en dat het verhuren van de apparatuur niet in strijd is met de wet of met een recht van derden.
 • 20.2 De verhuurder zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
  1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
  3. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarvan de inhoud (deels) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
  4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
  5. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
 • 20.3 Rent Around heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.
 • 20.4 De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst volledig conform de met de huurder gemaakte afspraken na te komen en alle wettelijke eisen i.v.m. het huurrecht in acht te nemen.
 • 20.5 Indien de verhuurder klachten ontvangt van huurders en deze klachten betrekking hebben op de website, dan zal de verhuurder onverwijld Rent Around informeren over de inhoud van deze klachten.
 
Artikel 21; Positie van Rent Around
 • 21. Rent Around kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de huurder en/of voor enige schade ontstaan aan en/of het teniet gaan van de verhuurde apparatuur gedurende de huurperiode. Komt de huurder zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na, dan dient de verhuurder de huurder daarvoor aansprakelijk te stellen en niet Rent Around. Rent Around is geen partij bij de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
 
Artikel 22; Fee en commissie
 • 22.1 Voor het gebruik van de diensten dient de verhuurder aan Rent Around een eenmalige fee te betalen. De hoogte van dit tarief wordt vermeld op de website.
 • 22.2 Rent Around heeft recht op een commissie indien de verhuurder via de website apparatuur verhuurt. De commissie bedraagt per huurovereenkomst een percentage van de huurprijs die de huurder betaalt te vermeerderen met transactiekosten.
 • 22.3 De fee en de commissie worden duidelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de verhuurder kenbaar gemaakt.
 • 22.4 Rent Around heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De verhuurder wordt via de e-mail op de hoogte gesteld van een tariefwijziging.
 
Artikel 23; Uitbetaling en verrekening
 • 23. Rent Around betaalt de huurprijs die zij van de huurders heeft ontvangen minus de commissie te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw waarop Rent Around overeenkomstig artikel 22.2 recht heeft periodiek aan de verhuurder.
 
Artikel 24; Vrijwaring
 • 24.1 De verhuurder vrijwaart Rent Around voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van zijn advertentie op de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de verhuurder op verzoek van Rent Around voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Rent Around door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de verhuurder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
 • 24.2 De verhuurder vrijwaart Rent Around voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de verhuurder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 
Artikel 25; Gebruik van gegevens van huurders
 • 25.1 Het is de verhuurder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
 1. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
 2. het verzamelen van e-mailadressen.
 • 25.2 De verhuurder dient de van de huurder ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Artikel 26; Opschorting en ontbinding
 • 26.1 Rent Around is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de verhuurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • 26.2 Voorts is Rent Around bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 26.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de verhuurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de verhuurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rent Around vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.
 • 26.4 Ontbinding door Rent Around kan schriftelijk of via de e-mail geschieden. Indien Rent Around de overeenkomst ontbindt, dan geeft dat de verhuurder niet het recht op restitutie van de vergoeding die hij voor de diensten heeft betaald.
 • 26.5 Wordt de overeenkomst ontbonden, dan worden alle advertenties van de verhuurder van de website verwijderd en wordt het account van de verhuurder op de website geblokkeerd.
 
Artikel 27; Aansprakelijkheid
 • 27.1 Rent Around is niet aansprakelijk voor opgelopen schade door het gebruik van haar diensten. Indien Rent Around onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover de verhuurder in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die Rent Around van de verhuurder heeft ontvangen voor de levering van de diensten.
 • 27.2 Rent Around kan door de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de levering van de diensten niet voldoet aan de verwachtingen van de verhuurder. Rent Around garandeert niet dat het plaatsen van een of meerdere advertenties leidt tot een of meerdere huurovereenkomsten.